നിർമൽ വീക്കില (NR-90) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 12/10/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം
NK489526(തൃശൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 8000 രൂപ
NA489526 NB489526 NC489526 ND489526 NE489526 NF489526 NG489526 NH489526 NJ489526 NL489526 NM489526
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
ND325107(കോട്ടയം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
NA719100(കോഴിക്കോട്) NB189498(കോട്ടയം ) NC709227(മലപ്പുറം ) ND357449(തൃശൂര്‍ ) NE663324(കോട്ടയം ) NF806105(മലപ്പുറം ) NG179965(ആലപ്പുഴ ) NH469120(മലപ്പുറം ) NJ325105(കോട്ടയം ) NK712641(മലപ്പുറം ) NL786820(കൊല്ലം ) NM678753(എറണാകുളം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
0075 0320 0880 2369 6019 6193 6196 7121 7305 9667
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
4065 4469 4976 4995 5251 7638 8409 9705
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0059 0304 0461 0512 0761 0827 1515 1964 2003 2123 2171 2736 3567 3568 4614 4690 4889 5261 6860 7096 7259 7349 7451 8214 8296 8630 8776 9517 9763 9877
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0166 0601 0673 0879 1294 1349 1355 1595 1890 2098 2403 2443 2447 2620 2801 3014 3225 3291 3650 3706 3813 3990 4763 5053 5236 5520 5820 5907 5996 6094 6455 6525 6539 6786 7063 7073 7151 7158 7162 7244 7717 7969 8353 8752 8900 9012 9217 9410 9524 9752
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0031 0190 0347 0577 0818 0869 0905 1012 1164 1316 1353 1478 1693 1708 1731 1914 1952 1978 1981 2029 2055 2071 2197 2213 2325 2415 2468 2477 2569 2578 2661 2692 2765 2787 2883 2896 3019 3086 3246 3270 3305 3329 3704 3759 3888 3896 3931 3944 3963 4077 4115 4197 4483 4634 4841 4843 4919 5023 5033 5185 5240 5359 5440 5480 5591 5650 6003 6082 6162 6395 6514 6532 6540 6567 6654 6758 6806 6865 6922 7018 7061 7339 7702 7981 8011 8219 8260 8406 8712 8751 8775 8845 8871 9104 9146 9172 9299 9451 9471 9492 9608 9632 9659 9678 9717 9766 9865 9893
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go to keralalotteryresult.in | Home