കാരുണ്യ (KR-328) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 13/01/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
KF487860(മലപ്പുറം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
KA487860 KB487860 KC487860 KD487860 KE487860 KG487860 KH487860 KJ487860 KK487860 KL487860 KM487860
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
KE241449(പാലക്കാട്‌)
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
KA140653(പത്തനംതിട്ട ) KB109076(കണ്ണൂര്‍ ) KC111585(കണ്ണൂര്‍ ) KD726094(പത്തനംതിട്ട ) KE341367(കണ്ണൂര്‍ ) KF796314(കോഴിക്കോട്) KG880169(തൃശൂര്‍ ) KH892417(കോട്ടയം ) KJ789331(കണ്ണൂര്‍ ) KK798422(കോഴിക്കോട്) KL200078(തിരുവനന്തപുരം ) KM462085(ഇടുക്കി )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
4298 4515 4611 5240 6593 6857 7759 8067 9544
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
1093 1118 1221 3948 4075 4653 5609 6201 6940 6961 8177 9222
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0276 0780 1091 2068 2129 2548 2671 3064 3120 3136 3965 4065 4161 4574 5121 5375 5494 5652 5738 5850 6494 7173 7317 7986 8104 8520 8540 8774 9321 9325 9378 9439
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0162 0503 0604 0665 0904 1082 1120 1812 2270 2929 2997 3299 3491 3587 3732 3912 4087 4183 4370 4442 4446 4860 4988 5412 5452 5543 5558 5695 6022 6897 7312 7762 7876 7965 8031 8343 9425 9712
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0026 0140 0237 0453 0760 0787 0845 0959 0961 0998 1072 1326 1479 1609 1644 1870 1967 2059 2204 2396 2509 2538 2753 2880 3037 3046 3381 3409 3468 3532 3885 4124 4210 4260 4326 4350 4386 4454 4528 4635 4727 4824 4951 5164 5237 5289 5310 5430 5504 5567 6028 6038 6220 6259 6334 6503 6619 6651 6747 6802 6977 7193 7479 7563 7648 7754 7812 7926 8095 8269 8426 8461 8677 8769 8779 9130 9208 9348 9491 9563 9787 9792
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go to keralalotteryresult.in | Home